Theosofie

12.02.2021

Bespreking van het boek -Het Pad van de Mysticus- van Katherine Tingley

Dit kleine boekje werd samengesteld door Grace Knoche a.d.h.v. toespraken en geschriften van Katherine Tingley en gaat in hoofdzaak over de diepere en hogere opvatting omtrent het menselijk leven en de verheven wetten die dit beheersen.

Naar mijn gevoel is dit een weergave die minder begrepen wordt in deze tijd, de taal die hier gebruikt wordt komt wat verouderd over, maar inhoudelijk is deze nog steeds actueel omdat het duidelijk maakt wat ons mensen beroert, wat ons bezig houdt en wat ons drijft.

Ik noteer daarom hieronder mijn versie geïnspireerd op dit boekje.

Boekje theosofie

Ken jezelf

Ken jezelf, want eerlijk zelfonderzoek activeert het zuiver weten. Vertrouw en laat je leiden, richt je tot de BRON van wijsheid en laat wijsheid je metgezel zijn.
Als de ziel tot uitdrukking komt, ervaart men kracht, energie en levensvreugde.
Volg je hart!

Gun jezelf rust, luister naar je innerlijke stem die tot beter leven oproept.
Maak tijd voor het aanschouwen van de natuur, voor hemelse muziek, ….
En laat je leiden op je pad van liefde naar het ruimere leven, geleid door je intuïtie.

Intuïtie is de stem van de ziel in de mens.

Vul je tijd met scheppende ideeën en bezielende gedachten.

Ontwaak

Algemeen heersende onrust maakt ons minder waakzaam.
Breng weer harmonie in je denken en voelen,
hoor weer de stem van je ziel.
Laat je niet door angst afbrengen van je eigen pad,
blijf voor jezelf kiezen en laat je toekomst niet door angst regeren.
Leef het leven waar je ziel naar hunkert.
Zoek je eigen weg, heb de moed jezelf te zijn.

  • Zet je af tegen het kille intellectualisme en de zelfzucht van deze tijd.
  • Leef oprecht, vervolg je weg door in verbinding te blijven met je hart.
  • Zet je zielenkracht in de wereld, blijf putten uit de universele liefdesbron.
  • Liefde en mededogen zijn onze taak, zet dit vanuit je innerlijk zelf in de wereld.

Leer jezelf kennen als deel van het geheel waar je tegelijk kan toe bijdragen
door je eigen talent in de wereld te zetten.

Op het keerpunt van ons leven, dienen we op een verstandige, moedige, juiste wijze,
zonder gehechtheid, onze taak te volbrengen. Als schakel in dit geheel, zijn we zowel gever als ontvanger.

Pessimisme ontstaat waar er geen vertrouwen in jezelf is.

  • Leef naar je hoogste mogelijkheden, streef naar licht en harmonie.
  • Blijf dicht bij jezelf, laat je leiden door het verlangen van je hart.
  • Negeer niet langer het bestaan van het innerlijk leven.

Het is tijd om in een nieuwe richting te gaan denken. Het vraagt enige inspanning om het anders te willen doen.

Als we de stem van de ziel, die achter het alledaagse verstandelijke werkzaam is, tot haar recht laten komen, zijn we bewust ontvankelijk voor hogere invloeden.


Katherine Tingley

Er is meer nodig dan materiële welvaart, meer dan ophoping van intellectuele kennis.
Dit alles zou onzelfzuchtig in dienst moeten staan van het geheel, zonder steeds die achterliggende gedachte aan beloning en winst.

Laten we meedogenloze wreedheid, zelfzucht en verdorvenheid uit ons hart bannen en ons richten op onze innerlijke goddelijke natuur.

Waarom kunnen we elkaar niet helpen, tenzij zich een ramp voordoet?
Met waarachtig mededogen en met oprechte liefde er gewoon zijn voor elkaar.

Giving

Herbronnen

Betekent hoop doen herleven.
Weer positieve energie brengen in het gekwetste hart.
Weer een hernieuwd gevoel brengen, zodat een positieve toekomst kan doorschemeren en er weer licht komt in de somberte.

Kritiek en veroordeling zal plaats maken voor ware zelfliefde en mededogen. Laat je meevoeren in stille verwondering op je hernieuwde levenspad waar er dieper gehoord, geluisterd en gevoeld wordt.

Het is het innerlijk leven dat in elke mens tot uitdrukking wil worden gebracht, zodat je bewust deel kan worden van het grote geheel.
Leef vanuit je hart, want je hart is de zetel van je ziel. Leven vanuit de ziel, is leven zonder weerstand en betekent moeiteloos leven.

Mozaïek

Als een mozaïek passen in het grote geheel.

Ieders bijdrage vervolledigt de puzzel, ieder mag zijn eigen licht laten schijnen. Samen brengen we licht in de duisternis.

Alles wat we doen dient het grote geheel, zolang het maar ontstaat vanuit ons hart, daarom is een hartkompas ons ankerpunt van waaruit we alles kunnen laten ontstaan.
Zelfzucht is de oorzaak van alle ellende en brengt nooit voldoening, er blijft altijd iets knagen, er is een niet aflatende onrust, een gevoel van gemis. Vertrek dus steeds vanuit je hart(kompas).

Enkel door op een nieuwe manier te denken kom je bij die universele wijsheid en je eigen licht.

Moeiteloos leven

Moeiteloos leven ontstaat vanuit leven in verbinding met je diepste zelf. Ontvang inspiratie uit de Bron en zet deze om in activiteiten die jij in de wereld zet.
Als je hierbij steeds vertrekt vanuit een zuiver motief, opent het deuren naar het verlichte pad dat alles voor je mogelijk maakt.

Laat je niet langer dwingen tot een leven dat niet het jouwe is.

Noot aan de vrouw

Ontsluier de mysteriën van je wezen door jezelf op hogere wijze tot uitdrukking te brengen.
Elke vrouw verruimt het leven door het toevoegen van haar liefdevolle kracht welke harmonie in alle harten brengt. Dat is de diepe onderstroom van de vrouw.

We nemen te snel vrede met het bekrompen leven dat we leiden en verliezen de verbinding met onszelf als we ons beperken tot vooroordelen en lagere verlangens.
Het gaat niet om ‘wat ik wil’, maar om wat je ten diepste nodig hebt.

Door gebrek aan inzicht en zelfkennis, kunnen we geen connectie maken met die kracht in onszelf en kennen we ook niet onze taak in dit leven.

Diepere vermogens

Kom tot het besef dat je diepere vermogens, je goddelijke mogelijkheden, je heilige roeping, de wereld dient.
Dat is de taak waartoe je bijdraagt en zo breng je harmonie in de wereld.

Als je als vrouw ook je plaats inneemt en gaat bijdragen vanuit het hart, heeft dat invloed op je partner en zo ontstaat er een harmonieuze samenwerking, die ook doorwerkt op de kinderen, het gezin, de omgeving…

Door het gezin centraal te plaatsen in deze levens-veranderende benadering van het leven, kan er ook op wereldvlak een grote doorbraak naar positieve verandering ontstaan. Daar krijgt iedereen een plek van betekenis en ontstaat er werkelijke harmonie.

Lichamelijke, mentale en morele gezondheid zijn de bouwstenen voor een beter leven.
Laat kinderen van jongsaf leren waar het in het leven om gaat. Laat ze zien dat verlangens, genoegens, geld en comfort niet de geldende norm zijn voor een vervullend leven. Enkel onzelfzuchtige liefde en het volgen van je hart en daar ook naar leven, behoren tot onze taak in het leven. Een hogere manifestatie van het zielenleven kan dan plaatsvinden.

Zelfanalyse en zelfonderzoek geïnspireerd door zuivere motieven en liefde is kiezen voor bewuster leven. Dit transformatieproces, deze andere benadering van het leven, geeft onze ware innerlijke aard de kans tot uitdrukking te komen.

Kinderen bezitten een waarheid die wij vaak door een verkeerde aanpak en onze eigen fouten, teniet doen.

Een gezin is een licht op het levenspad van de wereld


Katherine Tingley

Letterlijke noot uit het boek:


Er zijn maar weinig kinderen die niet weten dat de natuur een grote leermeester is, totdat wij met ons materialisme en vaak met onze spotzucht, die kennis uit hun geest verdrijven.

Een kind werkelijk liefhebben betekent het te helpen bij de ontwikkeling van zijn hoogste vermogens.

Nadien proberen we de dingen te herstellen,
NADAT het onheil is geschied

Eigenbelang en wedijver zijn boosdoeners

Het voornaamste komt vanuit ons innerlijke zijn, we hoeven niets toe te voegen, maar enkel maar naar buiten te brengen en hierbij het intellect ten dienste te stellen van de krachten van het hart. Het intellect is de dienaar en niet de meester.

We zijn onsterfelijke zielen en maken deel uit van het grote geheel. De mens is hierbij een schepper, dus breng je ziel tot actie, bevrijd je van het beperkende denken en inspireer direct of indirect anderen met je schepping. Zoals bijvoorbeeld de kunsten dit doen.

Muziek en andere kunstvormen

Muziek is de zang van de ziel.
Ware harmonie gaat uit van iemand die deze harmonie in zichzelf bezit.

Ze ontlokt een innerlijke weerklank, ons hele wezen stemt zich dan af op een hogere toon,
en onze dagelijkse bezigheden zullen in andere geestelijke toestand worden vervuld.

Ook beeldende kunsten maakt integraal deel uit van ons leven, doordat ze de uitdrukking zijn van de tijd. We kunnen ons 'eigen IK' vergeten bij het beluisteren en aanschouwen van beide kunstvormen. Ze voeren ons mee naar hemelse gedachten, liefde en hogere sferen. Ze geven ons toegang tot de bronnen van de ziel.

Ook voor het theater ligt hier een mooie taak. Toneelspel dringt met zijn zuivere boodschap door tot het hart. Waar het hart wordt geraakt kan het herstellend vermogen in gang treden. Zo kan dan een door hoop bezield leven positieve denkbeelden voortbrengen en kan dit zich tenslotte gaan manifesteren!